Læreplankoblet

På veien!

Problem

I denne oppgaven skal du vurdere risiko ut fra noen grafer som viser statistikk om trafikkulykker på norske veier. All statistikk i oppgaven er hentet fra Statistisk sentralbyrå, 5. desember 2022.

Før du leser videre: tenk litt over hvor risikabelt du tenker det er å bevege seg i trafikken, om du er fotgjenger, syklist eller passasjer i bil. Hvor sannsynlig er det at du vil være involvert i en trafikkulykke?

Diagrammet viser antall personer fra 0-19 år som var involvert i trafikkulykker med personskade i 2021.

Søylediagram som viser antall skadde eller drepte i 2021, delt inn i fire aldersintervaller.
 • Hva legger du merke til med diagrammet?
 • Kan du tenke deg hvorfor søylene har så ulik høyde som de har?

I tabellen ser du antallet personer i hver aldersgruppe i 2021.
Hvordan påvirker denne statistikken hva du tenker om hvor risikabelt det er å ferdes i trafikken?

  Gutter Jenter
0-5 år 176 875 166 889
6-15 år 328 704 312 379
16-17 år 65 055 61 788
18-19 år 64 649 61 451


Diagrammet nedenfor viser antall personer fra 0-19 år som var involvert i trafikkulykker i 2021, fordelt etter kjønn og skadegrad.

Søylediagram som viser antall skadde eller drepte i 2021, delt inn i fire aldersintervaller.
 • Hvordan er søylene for jenter og gutter sammenlignet med hverandre?
 • Hvordan er søylene for de forskjellige aldersgruppene sammenlignet med hverandre?
 • Kan du komme på noen forklaring på det du observerer?


Sektordiagram som viser prosentvis fordeling av personer i alderen 0-19 år etter transportmiddel og skadegrad, som var involvert i trafikkulykker i 2021.

Sektordiagram som viser prosentvis fordeling av personer i alderen 0-19 år etter transportmiddel og skadegrad, som var involvert i trafikkulykker i 2021.
 • Kan du ut fra diagrammet si noe om hva som er den mest og minst trygge transportmåten for å unngå trafikkulykker?
 • Hvilken annen informasjon kunne du trengt for å kunne ta et velinformert valg om hva som er mest og minst trygt?
 • Er det andre faktorer som kan påvirke hvor risikabel de forskjellige transportmåtene er?

Starthjelp

 • Reiser alle sammen på de samme veiene?
 • Er det like mange som bruker hver av de forskjellige transportmåtene?
 • Bruker alle sammen like lang tid på veien?
 • Reiser alle sammen like langt?

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10