Hvor stor er rammen?

Aktivitet

Figuren er et kvadrat med 81 ruter. De røde rutene ytterst kaller vi rammen i kvadratet.

 1. Hvor mange brikker er det i rammen? Merk deg hvordan du tenker når du løser denne oppgaven. 
 2. Tegn en skisse av figuren og marker hvordan du har tenkt. 
 3. Bruk samme måten å tenke på for raskt å finne ut hvor mange ruter det vil være i rammene til kvadrater med 16, 25 og 36 ruter. Hvor mange ruter er det i rammen til et kvadrat med sidelengder 20? 
 4. Kan du tenke deg flere måter å finne dette antallet på? Kan du illustrere disse også? 
 5. Hvor mange ruter vil det være i rammen til et kvadrat med \(\mathbf{n^2}\) ruter?  

Starthjelp

 • Tenk gjennom hvordan du tenkte når du fant ut hvor mange ruter det var i rammen? Talte du en og en? Eller fant du en måte som var raskere? 
 • Hvordan vil du bruke metoden din til å finne antall ruter i ramma på kvadrater med areal 16, 25 eller 36? 

Løsning

Det er 32 ruter i rammen. I denne aktiviteten er vi opptatt av at det er mange ulike måter å telle rutene i rammen på. PÅ bildet ser du illustrasjoner og utregninger som viser flere forskjellige måter å tenke på. Har du tenkt på en av disse måtene?

I et kvadrat med n^2 ruter vil antall ruter i rammen være uttrykt slik, - i samme rekkefølge som de fem figurene ovenfor:

\(4\cdot n - 4 \)

\(2\cdot n + 2\cdot(n-2) \)

\(4\cdot(n-2) +4 \)

\(4\cdot (n-1) \)
\(n^2 – (n-2)^2 \)

 

Kan du regne på disse uttrykkene og kontrollere at de faktisk uttrykker det samme?

Antall ruter i rammen til kvadrater med areal 16, og sidelengder 4, er 12.
Antall ruter i rammen til kvadrater med areal 25, og sidelengder 5, er 16.
Antall ruter i rammen til kvadrater med areal 36, og sidelengder 6, er 20.
Antall ruter i rammen til kvadrater med sidelengder 20, er 76.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven

Her er vi ikke så interessert i svaret på oppgaven, men i hvordan elevene tenker for å løse den. Oppgaven skal få dem til å legge merke til hvordan de har tenkt, og bruke egen og andres tankemåte til å løse oppgaven, og generalisere svarene med utgangspunkt i disse tankemåtene.

Mulig tilnærming

I denne aktiviteten gis alle oppgavene muntlig. La elevene arbeide individuelt til å begynne med.
Vis et bilde av kvadratet med 81 ruter hvor de ytterste røde rutene utgjør rammen. Og spør om hvor mange ruter det er i rammen. Etter en stund har sikkert de fleste kommet fram til 32. Før elevene får snakke med hverandre, må de få beskjed om å tenke igjennom og gjerne notere hvordan de tenkte da de fant dette antallet.
Fortell at man skal finne flest mulig måter å tenke på for finne svaret. La elevene forklare sine framgangsmåter, og fortsett til de ikke har flere framgangsmåter å forklare. Noter det de forklarer, både med ord og regnestykker. Det kan for eksempel se slik ut:

Hver side har 9 brikker. Jeg har telt hjørnene dobbelt, derfor må jeg trekke ifra 4. 

\(9 \cdot 4 – 4 = 36-4 =32 \)

To sider har 9 brikker og to sider har to brikker mindre, dvs. 7 

\(9 \cdot 2 + 7 \cdot 2= 18 + 14 = 32 \)

Jeg tar bort brikkene i hjørnene. Da har jeg fire ganger 7 brikker. Så legger jeg til de fire brikkene igjen. 

\(7 \cdot 4 + 4 = 28 + 4 =32 \)

Jeg kan dele hele rammen i fire ganger 8 brikker. Jeg begynner å telle på nytt ved hvert hjørne. 

\(8 \cdot 4 = 32 \)

Jeg ser to kvadrater. I det store har sidene 9 brikker, i det lille har sidene 7 brikker. Forskjellen mellom de to kvadratene er rammen. 

\(9^2 – 7^2 = 81 – 49 = 32 \)

 

Arbeidet kan fortsette med samarbeid i par, og de må ha skrivesaker tilgjengelig. Nå skal elevene prøve å lage en tegning som viser hvordan de har tenkt. De ulike tegningene må opp på tavla slik at alle kan se dem. Kan alle forstå tankegangen bak alle måtene å løse oppgaven på? Stemmer tegningene med forklaringene?
Be så alle om å finne ut hvor mange ruter det er i rammene til kvadrater med areal 16, 25 og 36, ved å bruke samme metode som de brukte i den første oppgaven. Be dem skrive ned regnestykkene slik de tenkte. Kan de se et mønster i regnestykkene og i antallene? Hvis de følger dette mønsteret, vil det stemme med at det er 32 ruter rundt kvadratet med sidelengder 9?
Kan elevene nå finne et uttrykk for antall ruter i rammen til et kvadrat med sidelengder n? De må se på utregningene de gjorde for kvadratene med sidelengder 4, 5, 6 og 9. Hvor i utregningen finner de tallet som er sidelengden av kvadratet? Det er dette tallet vi kan bytte ut med n. 
Dere kan få ulike mulige løsninger:

\(4\cdot n - 4 \)

\(2\cdot n + 2\cdot(n-2) \)

\(4\cdot(n-2) +4 \)

\(4\cdot (n-1) \)

\(n^2 – (n-2)^2 \)

 

Kan vi være sikre på at alle disse løsningene med n gir samme svar? 
La elevene regne på ett og ett uttrykk og se om alle virkelig er like.
Som avslutning kan alle bruke sine egne regneregler til å finne antall ruter i rammen til kvadrater med sidelengder 20, 45 og 100.

Gode veiledningsspørsmål

 • Tenk gjennom hvordan du tenkte når du fant ut hvor mange ruter det var i rammen? Talte du en og en? Eller fant du en måte som var raskere? 
 • Hvordan vil du bruke metoden din til å finne antall ruter i ramma på kvadrater med areal 16, 25 eller 36? 
 • Sammenlign regnestykkene du har gjort. Hvor finner du igjen sidelengden i kvadratet i regnestykkene? 

Mulig utvidelse

En videre utfordring er å lage andre figurer. For eksempel kan man lage rektangler der lengden er det dobbelte av bredden, og finne en formel for antall ruter i rammen når lengden er den ukjente størrelsen.

Mulig støtte

For elever som synes overgangen fra regnestykker med tall til bokstavuttrykk er vanskelig, kan det være en hjelp å sette opp utregningene under hverandre og markere tallet som viser sidelengden i kvadratet.
For eksempel hvis eleven har brukt strategien «Jeg tar bort brikkene i hjørnene. Da har jeg fire ganger 7 brikker. Så legger jeg til de fire brikkene igjen.» Da kan regnestykkene se slik ut:

Kvadrat med sidelengder \(9:4 \cdot (\color{red}9- 2) + 4 = 32 \)
Kvadrat med sidelengder \(4:4 \cdot (\color{red}4- 2) + 4 = 12\)
Kvadrat med sidelengder \(5:4 \cdot (\color{red}5- 2) + 4 = 16\)
Kvadrat med sidelengder \(6:4 \cdot (\color{red}6 -2) + 4 = 20 \)

Tallet som viser antall ruter i sidelengdene kan erstattes med n:
Kvadrat med sidelengder \(n:4 \cdot (\color{red}n- 2) + 4\)
Man kan gjøre tilsvarende med alle måtene å regne på.

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

 • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
 • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
 • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
 • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
9,10