Kor stor er ramma?

Aktivitet

Figuren er eit kvadrat med 81 ruter. Dei raude rutene ytst kallar vi ramma i kvadratet.

  1. Kor mange brikker er det i ramma? Merk deg korleis du tenkjer når du løyser denne oppgåva.

  2. Teikn ei skisse av figuren og marker korleis du har tenkt.

  3. Bruk same måten å tenkje på for raskt å finne ut kor mange ruter det vil vere i rammene til kvadrat med 16, 25 og 36 ruter. Kor mange ruter er det i ramma til eit kvadrat med sidelengder 20?

  4. Kan du tenkje deg fleire måtar å finne dette talet på? Kan du illustrere desse også?

  5. Kor mange ruter vil det vere i ramma til eit kvadrat med \(\mathbf{n^2}\) ruter?  

 

Starthjelp

  • Tenk gjennom korleis du tenkte når du fann ut kor mange ruter det var i ramma. Talte du ein og ein? Eller fann du ein måte som var raskare?

  • Korleis vil du bruke metoden din til å finne talet på ruter i ramma på kvadrat med areal 16, 25 eller 36?

 

Løysing

Det er 32 ruter i ramma. I denne aktiviteten er vi opptekne av at det er mange ulike måtar å telje rutene i ramma på. På biletet ser du illustrasjonar og utrekningar som viser fleire ulike måtar å tenkje på. Har du tenkt på ein av desse måtane?

I eit kvadrat med \(\mathbf{n^2}\) ruter vil talet på ruter i ramma vere uttrykt slik, i same rekkjefølgje som dei fem figurane ovanfor:

\(4\cdot n - 4 \)

\(2\cdot n + 2\cdot(n-2) \)

\(4\cdot(n-2) +4 \)

\(4\cdot (n-1) \)
\(n^2 – (n-2)^2 \)

 

Kan du rekne på desse uttrykka og kontrollere at dei faktisk uttrykkjer det same?

Tal på ruter i ramma til kvadrat med areal 16, og sidelengder 4, er 12.
Tal på ruter i ramma til kvadrat med areal 25, og sidelengder 5, er 16.
Tal på ruter i ramma til kvadrat med areal 36, og sidelengder 6, er 20.
Tal på ruter i ramma til kvadrat med sidelengder 20, er 76.

 

Lærarrettleiing

Kvifor arbeide med denne oppgåva

Her er vi ikkje så interessert i svaret på oppgåva, men i korleis elevane tenkjer for å løyse ho. Oppgåva skal få dei til å leggje merke til korleis dei har tenkt, og bruke både eigen og tenkjemåten til andre til å løyse oppgåva, og generalisere svara med utgangspunkt i desse tenkjemåtane.

Mogleg tilnærming

I denne aktiviteten blir alle oppgåvene gitt munnleg. La elevane arbeide individuelt til å byrje med.

Vis eit bilete av kvadratet med 81 ruter der dei ytste raude rutene utgjer ramma. Og spør om kor mange ruter det er i ramma. Etter ei stund har sikkert dei fleste komme fram til 32. Før elevane får snakke med kvarandre, må dei få beskjed om å tenkje igjennom og gjerne notere korleis dei tenkte då dei fann dette talet.
Fortel at ein skal finne flest mogleg måtar å tenkje på for finne svaret. La elevane forklare framgangsmåtane sine, og hald fram til dei ikkje har fleire framgangsmåtar å forklare. Noter det dei forklarer, både med ord og reknestykke. Det kan til dømes sjå slik ut:

Kvar side har 9 brikker. Eg har talt hjørna dobbelt, derfor må eg trekkje frå 4.

\(9 \cdot 4-4 = 36-4 =32 \)

To sider har 9 brikker og to sider har to færre brikker, dvs. 7.

\(9 \cdot 2 + 7 \cdot 2= 18 + 14 = 32 \)

Eg tek bort brikkene i hjørna. Då har eg fire gonger 7 brikker. Så legg eg på dei fire brikkene igjen.

\(7 \cdot 4 + 4 = 28 + 4 =32 \)

Eg kan dele heile ramma i fire gonger 8 brikker. Eg byrjar å telje på nytt ved kvart hjørne.

\(8 \cdot 4 = 32 \)

Eg ser to kvadrat. I det store har sidene 9 brikker, i det vesle har sidene 7 brikker. Forskjellen mellom dei to kvadrata er ramma.

\(9^2 – 7^2 = 81 – 49 = 32 \)

 

Arbeidet kan halde fram med samarbeid i par, og dei må ha skrivesaker tilgjengeleg. No skal elevane prøve å lage ei teikning som viser korleis dei har tenkt. Dei ulike teikningane må opp på tavla slik at alle kan sjå dei. Kan alle forstå tankegangen bak alle måtane å løyse oppgåva på? Stemmer teikningane med forklaringane?

Be så alle om å finne ut kor mange ruter det er i rammene til kvadrat med areal 16, 25 og 36, ved å bruke same metode som dei brukte i den første oppgåva. Be dei skrive ned reknestykka slik dei tenkte. Kan dei sjå eit mønster i reknestykka og i tala? Viss dei følgjer dette mønsteret, vil det stemme med at det er 32 ruter rundt kvadratet med sidelengder 9?

Kan elevane no finne eit uttrykk for talet på ruter i ramma til eit kvadrat med sidelengder n? Dei må sjå på utrekningane dei gjorde for kvadrata med sidelengder 4, 5, 6 og 9. Kvar i utrekninga finn dei talet som er sidelengda av kvadratet? Det er dette talet vi kan byte ut med n.

De kan få ulike moglege løysingar:

\(4\cdot n - 4 \)

\(2\cdot n + 2\cdot(n-2) \)

\(4\cdot(n-2) +4 \)

\(4\cdot (n-1) \)

\(n^2 – (n-2)^2 \)

 

Kan vi vere sikre på at alle desse løysingane med n gir same svar?
La elevane rekne på eitt og eitt uttrykk og sjå om alle verkeleg er like.
Som avslutning kan alle bruke sine eigne reknereglar til å finne talet på ruter i ramma til kvadrat med sidelengder 20, 45 og 100.

Gode rettleiingsspørsmål

  • Tenk gjennom korleis du tenkte når du fann ut kor mange ruter det var i ramma. Talte du ein og ein? Eller fann du ein måte som var raskare?

  • Korleis vil du bruke metoden din til å finne talet på ruter i ramma på kvadrat med areal 16, 25 eller 36?

  • Samanlikn reknestykka du har gjort. Kvar finn du igjen sidelengda i kvadratet i reknestykka?

Mogleg utviding

Ei vidare utfordring er å lage andre figurar. Til dømes kan ein lage rektangel der lengda er det dobbelte av breidda, og finne ein formel for talet på ruter i ramma når lengda er den ukjende storleiken.

Mogleg støtte

For elevar som synest overgangen frå reknestykke med tal til bokstavuttrykk er vanskeleg, kan det vere ei hjelp å setje opp utrekningane under kvarandre og markere talet som viser sidelengda i kvadratet.
Til dømes viss eleven har brukt strategien «Eg tek bort brikkene i hjørna. Då har eg fire gonger 7 brikker. Så legg eg til dei fire brikkene igjen.» Då kan reknestykka sjå slik ut:

Kvadrat med sidelengder \(9:4 \cdot (\color{red}9- 2) + 4 = 32 \)
Kvadrat med sidelengder \(4:4 \cdot (\color{red}4- 2) + 4 = 12\)
Kvadrat med sidelengder \(5:4 \cdot (\color{red}5- 2) + 4 = 16\)
Kvadrat med sidelengder \(6:4 \cdot (\color{red}6 -2) + 4 = 20 \)

Talet som viser talet på ruter i sidelengdene kan erstattast med n:
Kvadrat med sidelengder \(n:4 \cdot (\color{red}n- 2) + 4\)
Ein kan gjere tilsvarande med alle måtane å rekne på.

 

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
9,10