Læreplankoblet

Kryptert tekst

Aktivitet

I alle språk er det slik at noen bokstaver brukes mer enn andre.

Hvilke bokstaver tror du brukes mest i det norske språket?

Tror du denne setningen gir et godt bilde på hvor ofte de forskjellige bokstavene blir brukt?

"Den hurtige rødreven hopper over den late hunden."

I den kodede teksten nedenfor er hver bokstav i den opprinnelige beskjeden byttet ut med en annen bokstav. Finn ut hvilke bokstaver som er mest (og minst) brukt på norsk, for å knekke koden.

Vis kryptert tekst

Wc yscy håjaaw wc Tnbjh twhqåw hæc xwiiwg er ascvwi. Zsch hqhåwctsgc ksg ygdk dy jxdgcwb, bwc zsc wahåwi hæc kwcc xgs tnwc, dy yødgvw zks zsc åjccw xdg r xr zsb iæa r xqaw hwy kwaådbbwc. Iæa ajchø hwgkwgiw Ascvbjhs zkwiwhiæaåwg, gqiiwg dy wæåwcqiiwg, bwv wc hajbe åsavi kscc r vgæååw. Tnbjhs aqxiwi er hcjiwc vs zsc hr vwiiw braiævwi, dy hs:

«Øwy åsc æååw xdghir, åøpgw xwiiwg, zkdgvsc vj åsc zdavw ji bwv hr vrgaæy bsi, bwc hwakxqaywaæy åsc vj æååw xdgkwciw cdw twvgw er ascvwi. Ådb bwv bwy, hr håsa øwy kæhw vwy zkdgvsc bsc åsc awkw. Crg vj zsg kpgi æ tnwc wc jåw kæa vj ajgw er zkdgvsc vj cdwc yscy dgåwi wi aæk er ascvhtnyvs.»

Dy hdb hsyi hr yødgi: Vw id bjhwcw vgd skyrgvw bdi tnwc, dy crvvw hwci er åkwavwc zwghåsehzjhwi zkdg Tnbjhs tdvvw.

«Vj qchåwg kwa cdwc xdgxgæhåcæcywg wiiwg vwc ascyw gwæhwc», hs vwc zqxaæyw Tnbjhs, dy idå hæc kwcc æcc æ vwc hidgw heæhwhsawc. Vwg xsci vw gwhiwcw wiiwg wc hidg tscåwii.

Vwg ksg vwi hqihsåwg bwv ywaw, tsåwksgwg, vwæaæyw dhiwg, xsåiæhå bwhiwesgiwc sk vwc xgæhiwcvw bsiwc wc bjh åsc xdgwhiæaaw hwy. Dy hcsgi heæhiw vw id bjhwcw ywaw, åsåw dy sai hdb ksg ydvi. Vs zqgiw vw wc åsii bøsjw dy hågsew er vqgwc. Æ hidg xgnåi håncviw bjhwcw hwy iæa wi zøwbbwhiwv, zkdg vw ar hr hiæaaw si vw åcsei ijgvw ejhiw. Vs vw iæa hajii krywi hwy iæatsåw iæa braiævwi, recwi eajihwaæy vqgwc hwy, dy æcc ådb iøwcwgcw xdg r gwcyøqgw tdgvwi, xjayi sk zjhwih zjcv. Hr bjhwcw briiw ådbbw hwy cwv dy aqew tdgi.

 

«Xsgkwa, xwiiwg», hs Ascvbjhs.   

«Zks? Yrg vj hr hcsgi?» hs vwc scvgw.

«Øs», hksgiw zsc, dy håncviw hwy sk yrgvw.

 

Wi hæååwgi aæk æ xsiiæyvdb wg twvgw wcc wi jhæååwgi aæk æ gæåvdb.

Om du vil arbeide på en datamaskin du når løser oppgaven, kan du laste ned koden som en tekstfil. Den inneholder ikke linjeskift og kan brukes sammen med kodeanalyseverktøyet. Du finner begge filene i listen over kopioriginaler.

Starthjelp

  • Kodeanalyseverktøyet lar deg lime inn tekst for å vise fordelingen av bokstaver i teksten (frekvensanalyse). Begynn med å finne ut hvilke bokstaver som brukes mest i det norske språket. Det er lurt å velge lengre tekster, siden kortere tekster kan ha en unormal fordeling av bokstaver.
  • Du kan lime teksten inn i Word eller et annet tekstbehandlingsprogram og bruke søk og erstatt-funksjonen. Endre fra liten til stor bokstav, slik at du ikke endrer allerede endrede bokstaver. Da må du huske å skru på funksjonen som gjør at programmet skiller mellom stor og liten bokstav.
  • Hele teksten er kodet slik at bokstavene er flyttet like mange plasser bortover alfabetet. Eksempel: Hvis A er byttet med D, som er 3 plasser bortover i alfabetet, har B blitt byttet med E.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven tilbyr en praktisk tilnærming til statistikk og kan tas i bruk med en gang. Elevene kan benytte regnearket i oppgaven, slik at de ikke bruker unødvendig mye tid på beregninger.

Mulig tilnærming

  • Hvilke bokstaver tror dere vi bruker mest i det norske språket?
  • Hvordan kan dere finne ut av det?

Gi elevene litt tid til å tenke på spørsmålene før de får dele svarene sine. De kan ta en titt i en bok og få et førsteinntrykk.

Om dere har datamaskiner tilgjengelig, kan du introdusere frekvensanalyseverktøyet, slik at elevene kan utføre analyse på forskjellige norske tekster. Wikipedia-artikler er godt egnet. Del resultatene fra elevenes analyser. Får alle de samme resultatene? Hvorfor? Hvorfor ikke? Her kan det være naturlig å ta en diskusjon om fordelen med å bruke lengre tekster.

Deretter kan du presentere den krypterte teksten i oppgaven. For å kunne bruke den i analyseverktøyet kan ikke teksten inneholde linjeskift. Du finner et tekstdokument uten linjeskift under kopioriginaler.

Gode veiledningsspørsmål

  • Kan du finne vokalene?
  • Er det noen korte ord? Hva kan de være?

Mulig utvidelse

Elevene kan undersøke frekvensen av bokstavpar i det norske språket, og vurdere om det kan være til hjelp i dekrypteringen.

Mulig støtte

Elevene kan gjerne samarbeide om oppgaven. Det er mange gode hint under Starthjelp.

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10