Læreplankoblet

En stor trekant

Stikkord: Tiervenner Addisjon

Aktivitet

Her er ni trekanter. Hver av dem har tre tall.

Ni trefargede trekanter. I hver farge i hver trekant er det ett tall.

Din oppgave er å sette sammen trekantene til én stor trekant, sånn at tallene som rører hverandre, til sammen blir 10.

Hvordan vil du begynne? Hva gjør du så?

Du kan skrive ut arket med trekanter (kopioriginal i menyen til venstre) og klippe dem ut, og så prøve å sette dem sammen.

Starthjelp

Du kan begynne med én trekant og se om du kan finne en trekant å plassere inntil den.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten er nyttig for å styrke begreper om tiervenner og de tilsvarende subtraksjonene. Den ukjente konteksten vil sannsynligvis engasjere barna og oppfordre dem til å holde ut. Barn som allerede er godt kjent med tiervenner, vil likevel bli utfordret, da framgangsmåten ikke er åpenbar. Logisk resonnering vil hjelpe barna til å bli mer effektive når de søker etter en løsning. Aktiviteten bygger også på barnas geometriske resonnering, siden de må visualisere trekantene i ulike posisjoner og orienteringer for å løse oppgaven.

Mulig tilnærming

Du kan vise bildet av de små trekantene på tavla. Be barna se på dem i noen minutter og tenke på hva de ser. Oppfordre dem så til å dele tankene sine med en medelev, før dere snakker om forslagene i plenum. La alle forslag være velkomne, selv om de ikke virker relevante for matematikken. Barna trenger å få alle observasjoner «av skuldrene» sine!

Du kan bruke store utklipte trekanter på tavla. Plasser noen få trekanter i den store trekanten slik at sidene som andre, blir 10 til sammen. Be barna om å tenke på hva de legger merke til. Trekk fram noen forslag i plenum, og introduser så selve oppgaven.

Barna kan arbeide i par med utklipte trekanter fra kopioriginalen, sånn at de får snakket sammen om ideene sine.

Du kan legge til rette for så mange små plenumsdiskusjoner som du synes er nødvendig for å dele ideer som brukes i arbeidet rundt om i rommet. Barnas forslag kan inkludere å begynne på toppen og arbeide seg nedover, matche farger, legge trekantene i par først, eller legge merke til at det er tre femmere, noe som betyr at en av dem må ligge langs ytterkanten. 

I den siste plenumsdiskusjonen kan du oppfordre barna til å snakke om strategiene de brukte. Brukte de prøv-og-feil-metoden? Eller hadde de en mer systematisk tilnærming til oppgaven? Så de for seg hvordan det ville bli med en bestemt trekant på et bestemt sted, før de plasserte den der? Det kan hende at noen av barna har visualisert for å planlegge hvilken trekant som skal plasseres hvor.

Diskuter løsningene barna har funnet. Er alle like? Hvis ikke, har de funnet alle mulige løsninger?

Gode veiledningsspørsmål

Fortell meg om det du har gjort så langt:

  • Hva må du sette xxx sammen med for å få 10?
  • Kan du finne en annen trekant med det tallet?
  • Hva kan være nyttig å prøve nå?

Mulig utvidelse

Barna kan prøve å finne flere mulige løsninger. Hvordan kan de vite om en annen løsning er lik eller forskjellig fra andre løsninger de allerede har? Hvordan kan de vite at de har funnet alle løsningene?

Barna kan også bruke trekantene til å lage en annen figur (ikke nødvendigvis en trekant), der sidene som ligger inntil hverandre, til sammen blir 9 (eller 8 eller 11). Eller de kan skrive tall på blanke trekanter og lage sin egen aktivitet.

Mulig støtte

Barna kan bruke utklipte trekanter til å lage andre figurer der sidene som ligger inntil hverandre, til sammen blir 10.

Ressursen er utviklet av NRICH

8