Læreplankoblet

Bio-grafer

Aktivitet

Disse fire grafene kan brukes til å representere vekstratenØkning i prosent målt over tid. til noen organismer. Hvor mange muligheter kan du foreslå for hver graf?
 

Fire forskjellige grafer.

Kan du foreslå organismer som utvikler seg i samsvar med andre typer grafer?

Disse grafene har ingen enheter på aksene.

Hvilke enheter og intervaller vil du bruke på aksene for at grafene skal gi mer mening?

Starthjelp

  • Hvilke deler av grafene passer til vekstspurter eller til langsom vekst?
  • Tenk på noen vanlige organismer, og skisser vekstgrafene deres. Kan noen av dem passe med grafene i oppgaven?
  • Den horisontale aksen er en tidsskala, men den vertikale aksen kan være en hvilken som helst vekstparameter (høyde, masse, lengde, størrelse på populasjonen, osv.)

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

I denne oppgaven får elevene arbeide med betydningen av grafisk representasjon, uten at de trenger å forholde seg til algebra eller gjøre beregninger for å tegne grafer. Oppgaven legger også til rette for at elevene skal tenke på forskjeller og likheter mellom vekstprosesser i biologien.

Mulig tilnærming

Oppgaven egner seg godt til gruppediskusjoner. Oppfordre elevene til å redegjøre for resonneringen sin så tydelig og presist som mulig for hver forklaring eller idé de har til grafene. Du kan for eksempel dele elevene inn i grupper og sammenligne forklaringene til de forskjellige gruppene. Hvem har den mest gyldige forklaringen til hver graf? Hvorfor er én av forklaringene mer sannsynlig enn en annen?

Gode veiledningsspørsmål

  • Kan noen av vekstprosessene i biologien passe med grafene i oppgaven?
  • Hvilke enheter kan du sette på aksene for hver graf?

Mulig utvidelse

  • Finnes det grafer med andre former som kan brukes til å modellere andre naturlige vekstprosesser?
  • Hvordan vil du beskrive disse grafene algebraisk? Kan du skrive ned likninger der grafene samsvarer med formen på kurvene i denne oppgaven?

Mulig støtte

La elevene bla i naturfagbøker eller biologibøker for å lete etter grafer, diagrammer og tabeller. Legger de merke til noen diagrammer som brukes mer frekvent enn andre? Kan de sette dem sammen med noen av grafene i denne oppgaven?

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10