Læreplankoblet

Korleis er vêret?

Aktivitet

Sekundære data er data som alt er samla inn, slik at du slepp å samle dei sjølv. Vêrdata er lett tilgjengelege, og dei gjer det mogleg å utforske mange interessante spørsmål og å gjere samanlikningar over tid og mellom stader.

I lista over kopioriginalar finn du eit rekneark med vêrdata for Hammerfest, Hamar og Arendal.

Kva for spørsmål eller hypotesar kan du finne på som desse dataa kan hjelpe deg med å svare på?

Kva for analysar må du gjere for å teste hypotesane dine?

Norgeskart med fokus på Hammerfest, Hamar og Arendal.

Du kan samanlikne data frå dei tre vêrstasjonane.

Du kan samanlikne ulike månader av året eller årstider.

Du kan sjå etter trendar over tid. Korleis har temperaturen og nedbørmengda endra seg med åra?

Lærarrettleiing

Kvifor arbeide med denne oppgåva?

Denne aktiviteten inneheld data frå vêrstasjonane i Hammerfest, Hamar og Arendal. Data kan brukast til statistikkprosjekt som krev bruk av rekneark. Datasetta passar godt til å teste hypotesar som gjer samanlikningar over tid eller mellom stader.

Aktiviteten kan også brukast tverrfagleg, for eksempel i naturfag og samfunnsfag.

Mogleg tilnærming

Elevane må ha tilgang til reknearket med data henta frå yr.no. Dei bør også kjenne litt til Excel eller eit liknande reknearkprogram.

Presentasjonen som du finn i lista over kopioriginalar viser databehandlingssyklusen, og inneheld eit forslag til korleis ein kan gå fram i arbeidet med denne aktiviteten, og korleis ein kan presentere aktiviteten for elevane.

Mogleg utviding

Her kan elevane gjere eit tverrfagleg arbeid, mellom anna i naturfag og samfunnsfag. Dei kan for eksempel bruke internett og undersøkje vêret på stader med same breiddegrad og lengdegrad som Hammerfest, Hamar og/eller Arendal, eller diskutere ulike grunnar for resultata dei finn.

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9