Læreplankoblet

Maxikant

Aktivitet

Når de vil arbeide med dette problemet, kan du skrive ut kopioriginalen.

Alternativt kan du bruke dette interaktive tegnearket (ekstern side).

Teikn nokre mangekantar mellom punkta i eit 3 x 3-nett.

Punkter i ett 3x3-nett
Figur 1

Kva er det største sidetalet ein mangekant i dette rutenettet kan ha?

Korleis blir det med eit 3 x 4-rutenett, eller eit 3 x 5-rutenett?

Og med eit 3 x n-rutenett?

Kan du forklare eit mønster som viser korleis sidetalet aukar?

Punkter i ett 3x10-nett
Figur 2

Undersøk nokre rutenett som har fire prikkar i høgda.

Kva er største sidetalet i ein mangekant i eit 4 x n-rutenett?

Kan du forklare korleis du veit at du har funne det største moglege talet?

Punkter i ett 4x10-nett
Figur 3

Kva er det største sidetalet i ein mangekant i eit 6 x 6-rutenett?

Og i eit 6 x n-rutenett?

Starthjelp

Vil systemet bli forskjellig, avhengig av om n er eit partal eller eit oddetal?

Løysing

I eit 3 x 3-rutenett har mangekanten høgst 7 sider.

I eit 3 x 4-rutenett har mangekanten høgst 10 sider, og i eit 3 x 5-rutenett har han høgst 13 sider.

I eit 3 x n-rutenett har mangekanten høgst 3 ∙ n – 2 sider (dvs. talet på prikkar minus 2).

Ei løysing kan for eksempel sjå slik ut:

5 mangekanter i ett rutenett
Figur 4

Ei løysing med fire prikkar i høgda kan sjå slik ut:

4 mangekanter i ett rutenett.
Figur 5

Her er sidetalet lik 4n, det vil seie talet på prikkar.

 

Lærarrettleiing

Kvifor arbeida med denne oppgåva?

I denne aktiviteten møter elevane fleire ulike mangekantar, som ikkje nødvendigvis liknar dei tradisjonelle mangekantane elevane er van til å arbeide med. Aktiviteten bidreg til å utvide forståinga av mangekantar og korleis dei kan sjå ut. I tillegg legg aktiviteten til rette for utforsking av ulike moglegheiter, resonnering og generalisering.

 

Mogleg tilnærming

Teikn eit 3 x 3-rutenett på tavla. Be elevane om å foreslå korleis ein mangekant kan teiknast i rutenettet. Spør så om det største tal på sider ein mangekant i dette rutenettet kan ha.

Elevane kan arbeide i par og utforske oppgåva. Del ut kopioriginalen, eller la elevane bruke det interaktive teiknearket.

Når elevane har funne ei løysing, kan dei arbeide vidare med 3 x 4-rutenett og 3 x 5-rutenett. Ei moglegheit er å teikne opp dei ulike løysingane med flest kantar på tavla. Klarer nokon å finne ei løysing med fleire kantar?

Elevane kan så utforske og prøve å forklare eit mønster som viser korleis talet på sider aukar i eit 3 x n-rutenett. Klarer dei å lage ein regel?

Vidare kan dei utforske største talet på sider i ein mangekant i eit 4 x n-rutenett.

Til slutt samlar du klassen til ein diskusjon i plenum. Kva har de funne ut? Korleis veit de at de har funne det største moglege talet? Korleis aukar det moglege talet på sider i ein mangekant når rutenettet blir breiare?

 

Mogleg utviding

Kva er det største moglege talet sider i ein mangekant i eit 5 x 5-rutenett? Kva med eit 5 x n-rutenett?

Her er nokre døme på løysingar i rutenett med 6 punkt i høgda.

Mangekanter tegnet i rutenett på 6 ganger partall.
Mangekanter tegnet i rutenett på 6 ganger oddetall.

Kva er det største moglege talet sider i ein mangekant i eit 6 x n-rutenett?

 

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10