Lag summen

Aktivitet

Plasser tallene fra 1 til 6 i hver trekant med sirkler nedenfor.

Summen på hver side i trekantene skal være lik tallet i midten av trekantformen.

Hvordan vil du gå fram for å plassere tallene og få det til?

Fire trekanter med sirkler i hjørnene og på sidene

Du kan skrive ut kopioriginalene for å skrive ned forsøkene dine.

Starthjelp

 • Hvilket tall vil du prøve å plassere først?
 • Hvorfor plasserte du det tallet der?
 • Forklar hvordan du fant løsningen.
 • Finnes det bare én løsning?
 • Forklar dette forsøket. Hva tror du medeleven din gjorde?
 • Hvordan tror du plasseringen av disse to/tre tallene kan bidra til å løse problemet?
 • Hva tror du medeleven din vil gjøre nå?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven tilbyr en kontekst der elevene kan øve seg på addisjon og subtraksjon. Oppgaven kan løses på flere måter, og elevenes utprøvinger legger grunnlaget for diskusjon om mulige metoder.

Mulig tilnærminger

Du kan introdusere aktiviteten ved å vise det interaktive verktøyet på tavla. Begynn med å dra en av summene til midten av trekanten. Fortsett så med å dra noen av tallene til ulike sirkler. Be elevene diskutere det de ser. Du kan hjelpe dem til å se på summene på hver side i trekanten. Når de begynner å snakke om sidene, betyr det at de forstår oppgaven, og du kan la dem prøve selve problemet.

Ikke led elevene for mye til å begynne med, men la dem vite at de kan bruke det utstyret de selv mener vil hjelpe dem. Hvis det er mulig, kan de få bruke det interaktive verktøyet to og to på nettbrett eller PC. Du kan også ha kopioriginalen tilgjengelig for elevene.

Når du mener at de fleste forstår problemstillingen godt (det betyr ikke nødvendigvis at de har funnet alle løsningene), kan du dele ut kopioriginalen. Elevene kan bruke startideene på arket til å finne flere løsninger. Still spørsmålene: «Hva bør du gjøre nå? Kan du bruke hver startidé til å finne en løsning?». Det kan være greit å lese gjennom hver startidé i klassen før du gir elevene tid til å arbeide med dem. Alternativt kan du dele ut én startidé til hvert par.

Sett av minst 15 minutter til en avsluttende diskusjon. La noen par forklare hvordan elevene kan bruke de tre forskjellige startideene videre. Kanskje finner du ut at enkelte elever brukte helt andre metoder da de arbeidet med oppgaven. Be disse elevene om å dele metodene sine. Mot slutten av klassesamtalen kan det være lurt å diskutere fordelene og ulempene med hver metode. Hvilken metode vil de bruke hvis de skal løse en lignende oppgave i framtiden? Hvorfor?

Det kan bli samtaler som handler om antall mulige løsninger for hver sum. Oppmuntre elevene til å forklare hva de mener er likt, og hva som er forskjellig, i hver kontekst. Det er ikke sikkert at alle er enige!

Gode veiledningsspørsmål

 • Hva vil du prøve først?
 • Hvorfor plasserte du det tallet der?
 • Forklar hvordan du fant løsningen.
 • Finnes det bare én løsning?
 • Fortell om denne metoden. Hva tror du medeleven din har gjort?
 • Hvordan tror du dette kan bidra til å løse problemet?
 • Hva tror du medeleven din vil gjøre nå?

Mulig utvidelse

Elevene kan undersøke om andre summer er mulig. Hvorfor eller hvorfor ikke?

Mulig støtte

Elevene kan bruke forskjellige hjelpemidler for å løse denne oppgaven, for eksempel mini-whiteboards, tallinjer, pc og nettbrett (til det interaktive verktøyet). Sørg for å ha gode hjelpemidler tilgjengelig for dem.

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8