Tallball

Stikkord: Tall og telling

Aktivitet

Du trenger:

  • Stor ball
  • Tusj
  • Tallsymboler i rekkefølge

Å kaste eller trille ball til hverandre er en morsom aktivitet som trener øye-håndkoordinasjon, og dermed barnas forståelse av egen kropp i forhold til omgivelsene. Koordineringsevne er relevant i mange matematiske aktiviteter. Når barn skal telle, er det for eksempel sentralt at de kan koordinere hånden sin i forhold til den mengden som skal telles. For at antallet skal bli riktig, må barna bevege hånden motorisk i tid og rom, slik at det samsvarer med telleramsen. En forutsetning for å få det til er at barna forstår at hvert tall de sier, tilhører ett objekt de teller.

Denne aktiviteten gir mulighet til å utforske tall, telling og addisjon. Finn fram en stor ball, gjerne en innefotball eller en myk plastikkball. Skriv tallene fra 1 til 6 i de tomme feltene på ballen. I de resterende tomme feltene tegner du prikker. Tegn prikkene som på en terning, for å illustrere de ulike mengdene tallene representerer. I ett felt skriver du for eksempel tallet 4, mens i et annet felt tegner du fire prikker.

Sett dere i en sirkel på gulvet, slik at barna kan kaste eller trille ballen til hverandre. Lag en regel om at barna må ta imot ballen med begge hender.

484 - barn i sirkel

1 Telle

I denne aktiviteten skal barnet som mottar ballen, fortelle de andre barna hvilke tall de har høyre og venstre hånd på, før de får sende ballen videre. Dersom den ene hånda lander på for eksempel 4-tallet og den andre på 3 prikker, skal barnet fortelle de andre at dette er fire og tre. Noen barn vil kjenne igjen tallsymbolet for fire med en gang, mens andre kanskje trenger at dere sammen teller og peker på tallsymboler for å huske hva dette symbolet står for. Når dere teller og peker på tallsymboler samtidig, vil barnet høre én og tallsymbolet 1, høre to og se tallsymbolet 2, osv. Noen barn vil også kunne se direkte at det er tre prikker, uten å måtte telle dem (simultanoppfatning), mens andre vil måtte telle prikkene. Gi barna godt med tid og rom til å finne sin løsning. De andre kan gjerne hjelpe til. Når barnet har fortalt de andre barna hvilke tall hendene landet på, kan barnet sende ballen videre.

2 Addere

I denne aktiviteten skal barna addere tallene som høyre og venstre hånd landet på. Dersom den ene hånda for eksempel lander på 4-tallet og den andre på 3 prikker, skal barnet forsøke å finne ut det totalet antallet (4 + 3), før det kan sende ballen videre. Det finnes ulike måter å løse dette på. Noen barn vil lett oppfatte hvor mange prikker det er i ruta (simultanoppfatning), og forsøke å telle videre fra 4: 5 – 6 – 7. Andre barn vil ha behov for å telle 4 på fingrene, selv om de vet at tallet heter 4, for å oppfatte mengden. Deretter fortsetter de å telle tre fingre til. Da bruker de parkobling, én finger for hvert tall / hver prikk. Noen har kanskje ikke en like godt utviklet simultanoppfatning, og må telle prikkene før de kan addere dem med tallet.

Still slike spørsmål:

  • Hvordan kan vi finne ut hva det tallsymbolet betyr?
  • Hvordan vet du at det er 6?
  • Hvordan kan vi finne ut om det er like mange?
  • Hvor mye viser tallet og prikkene til sammen? Hvordan vet du det? Eventuelt hvordan kan du finne det ut?
  • Du fikk tallet 3. Hvor mange fingre er det? Så fikk du 2 prikker. Hvor mange fingre blir det til sammen?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Det viktigste for at barna skal få et best mulig utgangspunkt for å se sammenhenger i og mellom tall, er varierte telleopplevelser i hverdag, lek og tilrettelagte aktiviteter. Barna vil etter hvert utvikle forståelse for at vi kan begynne å telle fra hvilket som helst tall, og at mengder kan settes sammen til større mengder. Det er en forutsetning for at barna skal kunne løse oppgaver knyttet til addisjon.

Barn er meningssøkende og utvikler og bruker tilgjengelige strategier og hjelpemidler for å løse problemer. Strategiene utvikler seg etter hvert som de ser flere tallmessige sammenhenger. Det er derfor viktig at barna utvikler mange strategier og fleksibilitet som bygger på forståelse av relasjoner mellom tall, støttet av tallforståelse og utviklet gjennom varierte møter med tall.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17