Vinkler i en tolvkant

Problem

Figuren viser en regulær tolvkant (dodekagon), en mangekant med tolv like lange sider hvor alle vinklene er like store.

Hvor stor er den markerte vinkelen inne i tolvkanten?

Tolvkant med to linjer inni
Figur 1

Løsning

Hver side i tolvkanten spenner over en vinkel på \(360^\circ : 12 = 30^\circ\) i sirkelen som går gjennom alle hjørnene i tolvkanten (tolvkantens omskrevne sirkel).

Tolvkant med linjer
Figur 2

Vi tenker oss vinkelen satt sammen av to deler:

\(\angle AOP = 90 ^\circ\\ \angle OPA = 45^\circ\)

og

\(\angle BOP = 120^\circ\\ \angle OPB = 30^\circ\)

Da blir

\(\angle APB = 45^\circ +30^\circ = 75^\circ\)

 

Alternativt:

\(\angle AOB = 5 \cdot 30^\circ = 150^\circ\)

En periferivinkel er alltid halvparten så stor som en sentralvinkel, så

\(\angle APB = 75^\circ\)

Ressursen er utviklet av NRICH

9