Kven skal ut?

Aktivitet

Du treng:

 • eit utval utstyr eller bilete (forslag til bilete er vedlagde)


Vis barna fire bilete samtidig, slik som presentert i vedlegget Kven skal ut? Du kan anten skrive ut bileta og vise på papir, eller du kan vise dei på skjerm, lerret, smartboard eller liknande. Det er fint viss bileta er store, slik at barna lettare kan sjå detaljar i dei. Gi barna god tid til å studere bileta.

En rund stubbe, en svart kule, en disse av bilring og en rund betongring

I denne aktiviteten skal barna finne noko som er felles for tre av bileta, men ikkje for det fjerde. Dette biletet skal dermed ut. Oppmuntre barna til å finne argument for at kvart av dei fire bileta skal ut kvar sin gang. Pass på at de prøver dykk på alle dei fire bileta før de går vidare til eit nytt biletsett. La barna få god tenkjetid, og gi gjerne hitt om kva dei skal sjå etter viss det er nødvendig, men utan å tilby grunngivingane dine.

Barna vil nok ofte leggje merke til det same i bileta. Oppmuntre dei til å repetere kvarandre sine oppdagingar. At dei same likskapane eller forskjellane blir sagde fleire gonger, er berre bra. Det gir fleire barn høve til å fortelje det dei legg merke til, og dei andre barna får høyre omgrepa og resonneringa fleire gonger.

Lag gjerne fire bilete sjølv frå ute- eller innemiljøet til barnehagen. Knyt bileta til prosjekt de elles driv med i barnehagen. Viss de til dømes jobbar med kjensler, kan de vise bilete der dette er tydeleg, viss de jobbar med kunst, kan de vise bilete knytt til det. Viss de jobbar med blomstrar, kan det også gi fine bilete og rike samtalar.

Still spørsmål som:

 • Kva er likt på bileta? Kva er ulikt?

 • Kan du seie det ein gong til?

 • Var det nokon som tenkte på ein annan måte? Korleis tenkte du?

 • Ver gjerne spesifikk i det du ønskjer at barna skal studere:

  • Då må alle sjå spesielt på talet på klossar på bileta. Snakk med naboen om kva som er likt og ulikt med dei.

  • Kva er likt med føtene/munnen/pelsen til ein katt og ein hund?

  • Kva er ulikt?

 

Lærarrettleiing

Kvifor arbeide med denne aktiviteten? 

Matematisk kompetanse handlar mellom anna om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søkje løysingar. Matematikk handlar også om å tenkje kreativt og utforskande. Med «Kven skal ut?»-aktivitetar får barna høve til å erfare, styrkje og øve seg på å leite etter likskapar og forskjellar, fundere over detaljar og nyansar, argumentere for eigne idear og lytte til ideane til andre. I slike aktivitetar møter dei matematiske omgrep i nye samanhengar.

 

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17