Lærer

MatteLIST er en samling med ressurser innenfor emner i tall og algebra, geometri og data og statistikk. Aktivitetene kan brukes av lærere i undervisningen og av elever som vil utforske matematikk på egenhånd. Oppgavene skal være enkle å komme i gang med, samtidig som de kan gi store utfordringer (LIST-oppgaver).


I tillegg til aktivitetene inneholder MatteLIST lærerveiledninger og mini-artikler som bidrar til å sette innholdet i en større faglig kontekst for god læring og undervisning i matematikk. Disse ressursene egner seg også godt for interesserte foreldre og skoleledere.
Mye av innholdet på Mattelist.no er hentet fra NRICH ved universitetet i Cambridge.

Inndeling i trinn

Mange av oppgavene på mattelist.no passer for arbeid i hel klasse. Oppgavene er delt i fire hovednivå:
Barnehage
Barnetrinn
Ungdomstrinn
Videregående

Barnetrinnet er inndelt i 1.-3. trinn og 4.-7. trinn. På ungdomstrinn og videregående er oppgavene kategorisert i tre ulike vanskelighetsgrader.

Vi oppfordrer både elever og lærere til å bruke oppgaver ut fra motivasjon og interesse for matematikk, og ikke nødvendigvis ut fra trinn.

Hva er LIST-aktiviteter?

Mange av oppgavene på mattelist.no er LIST-oppgaver. «LIST» står for "Lav Inngangsterskel og Stor Takhøyde". Det betyr at det skal være lett å komme i gang for de fleste, samtidig som det er mulig å jobbe på et svært høyt matematisk nivå.

Aktiviteter med lav inngangsterskel og stor takhøyde (LIST) kan fremme en positiv klasseromskultur der hele klassen arbeider sammen, samtidig som alle jobber på sitt nivå - innenfor den samme oppgaven. Dette bidrar til at diskusjoner i plenum blir meningsfulle fordi alle kan bidra på sitt vis, og lære og bli inspirert av hverandres fremgangsmåter og resonneringer (McClure, 2012). 

Tidsbruk og arbeid med ressursene

Når dere arbeider med ressursene er det viktig å beregne tilstrekkelig med tid til at elevene får tenke nøye gjennom problemene og komme fram til egne løsninger. La det være rom for å løse oppgavene med ulike strategier, og ulike representasjoner. Elevene må finne den strategien de kjenner seg trygge på. Noen vil prøve seg fram, tilfeldig eller systematisk, noen vil bruke konkreter, noen vil tegne, noen vil bruke ord og setninger mens andre vil bruke formell matematisk notasjon.

For at elevene skal bli vant til å beskrive og argumentere så presist som mulig er det også nødvendig at de lærer å jobbe sammen med andre. LIST-aktiviteter gir mangfoldige muligheter til å fremme gode samarbeidsvaner (Cohen & Lotan, 2014) der elevene blant annet blir utfordret til å:

 • stille spørsmål
 • forklare både hvordan og hvorfor
 • hjelpe andre
 • dele kunnskap og resonnering
 • spørre etter, høre etter, og prøve å forstå andres ideer
 • reflektere over og bruke det som er blitt sagt
 • gi rom for at alle får bidra

Vi oppfordrer til at arbeidet med oppgavene avsluttes med en felles diskusjon i hele klassen (eller gruppen) som har arbeidet med en oppgave. Under diskusjonen er det viktig at så mange som mulig deler sine strategier. På den måten får du fram at det finnes flere måter å løse på en oppgave på. Kanskje blir dere også enige om hvilken måte som var den raskeste, mest kronglete, eller mest elegante? Dette bidrar både til utviklingen av elevenes matematiske kompetanse og understøtter det verdisynet som ligger til grunn for undervisning i heterogene klasserom.

LIST-aktiviteter er et godt utgangspunkt for å skape god praksis i arbeidet med ny læreplan:
MatteLISTs læreplankart
MatteLIST og utforskende undervisning (Matematikksenteret.no)
Fra læreplan til praksis (Matematikksenteret.no)

Type oppgaver

Aktiviteter

Alle aktivitetene på MatteLIST har Starthjelp. Dette er som regel spørsmål som kan få eleven til å reflektere rundt problemstillingen. De kan velge om de vil bruke starthjelp.
Aktivitetene har også en Løsning. Dette er ikke en fasit, men en forklaring på hvordan elevene kan komme fram til løsningen. Elevene kan gjerne oppmuntres til å studere løsningene, ettersom det kan være mye å lære av å lese slike matematiske tekster.

Alle aktivitetene har en Lærerveiledning. Den forklarer kort hva som er hensikten med den aktuelle oppgaven. Her finner du også råd om hvordan du kan arbeide med aktiviteten i klassen, med flere praktiske tips. Veiledningene inneholder også forslag til gode veiledningsspørsmål som er nyttige for å få elevene i gang og kanskje se nye muligheter, uten at læreren overtar løsningen. Noen aktiviteter inneholder også forslag til hvordan oppgaven kan utvides.

Problemer

Problemene er kortere oppgaver som gjerne kan passe til enkeltelever, et par eller en gruppe elever. Også disse oppgavene har Starthjelp og Løsning. En del av oppgavene, spesielt for ungdomstrinn og videregående trinn, kan ha en høyere inngangsterskel. Flere av problemene krever en viss forkunnskap eller faglig modenhet. De utfordrer elevene til å anvende kunnskap i problemstillinger de kanskje ikke har sett før. Du må derfor vurdere hvordan det passer å bruke disse oppgavene.


Send gjerne inn elevløsninger

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Enkeltelever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at du som lærer sender oss besvarelser fra klassen din!

Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert. Her er en liten veiledning:

 • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
 • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
 • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
 • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.